Smarthome Việt Nam

Cảm biến mở cửa

 

Cảm biến mở cửa

 

Cảm biến mở cửa hoạt động với hầu hết tất cả các loại cửa (cửa sổ, cửa ra vào). Gửi cảnh báo khi có mở hoặc đóng cửa đến điện thoại người dùng.

Chi tiết


  

Cảm biến mở cửa

 

Cảm biến mở cửa hoạt động với hầu hết tất cả các loại cửa (cửa sổ, cửa ra vào). Gửi cảnh báo khi có mở hoặc đóng cửa đến điện thoại người dùng.

Sản phẩm khác