Đối tác chính

Trung tâm hội nghị quốc gia

 Công ty CP EMARCO tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì và thay thế thiết bị cho các hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), hệ thống kiểm soát vào ra (ACS) và hệ thống camera an ninh (CCTV) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.